پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه تثبت"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه نباء