پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه اکل به باطل"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه تجارت