پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه اولات الاحمال"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه حمل