پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه اهل ذکر"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه سؤال ( اصول فقه )