پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه انصات"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه استماع