پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه استمتاع"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه متعه ( فقه )