پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه ابراهیم"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه توجه ( فقه )