پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیه آمیزش"واژه زیر را بکار ببرید:

آیه تحریم ( فقه )