پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیسه"واژه زیر را بکار ببرید:

یائسه ( فقه )