پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

تاثیر پذیری از آیات ‌الله (قرآن) ، منابع:

آداب روزه داری احوال روزه داران صفحه 364