پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آیات نومی : آیات نازل شده بر پیامبر هنگام خواب

الهام و وحی به بعضی از پیامبران الهی از طریق رؤیا صورت می‌گرفت؛ ولی نزول وحی بر پیامبر اسلام (ص) بیشتر در بیداری بوده است. با این حال، برخی از آیات قرآن، هنگام خواب فرود آمد که به 'آیات نومی' شهرت یافتند.

نیز ر.ک:سور نومی.

منابع

  1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (88-89)
  2. تاریخ قرآن : صفحه 619

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آیات نومی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آیه نومی

اعم

آیات

وابسته

آیات فراشی، نومی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آیات نومی به زیرصفحه آیات نومی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه (88-89)، (89-88)
  • تاریخ قرآن : صفحه 619