پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آیات نهاری : آیات نازل شده بین طلوع فجر تا غروب شرعی

آیات نهاری آیاتی هستند که در روز (در فاصله زمانی بین طلوع فجر تا غروب شرعی) نازل شده‌اند. بدرالدین زرکشی و جلال‌الدین سیوطی معتقدند بیشتر آیات قرآن در روز و پاره‌ای از آیات در شب نازل شده‌اند.

نیز ر.ک:آیات لیلی.

منابع

 1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 198
 2. دائرة المعارف قرآن جلد 1 : صفحه 181
 3. تاریخ قرآن : صفحه 617
 4. قرآن در اسلام : صفحه 269

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آیات نهاری» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آیه نهاری

اعم

آیات

وابسته

آیات لیلی، نهاری

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آیات نهاری به زیرصفحه آیات نهاری/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 81
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 198
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 256
 • تاریخ قرآن : صفحه 617
 • دائرة المعارف قرآن جلد 1 : صفحه 181
 • درآمدی برعلوم قرآن : صفحه 99
 • قرآن در اسلام : صفحه 269