پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

آیات متضمن قل یا ایها ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 صفحه 255