پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آیات قتال"واژه زیر را بکار ببرید:

آیات جهاد ( فقه )