پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آیات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آیات علمی قرآن به زیرصفحه آیات علمی قرآن/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 71