پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آیات حَضَری : آیات نازل شده در محل زندگی پیامبر (ص)

از تقسیمات آیات قرآن به لحاظ مکان نزول، تقسیم آن به 'آیات حَضَری' و 'آیات سفری' است. آیاتی که در حال سفر نازل شده‌اند، به 'آیات سفری'، و آیاتی که در مکان و محل اصلی زندگی پیامبر (ص) نازل شده‌اند، به 'آیات حَضَری' شهرت یافته‌اند.

بیش‌تر آیات، در حضر (مکان و محل اصلی زندگی پیامبر اسلام) نازل شده است؛ ولی در سفرها نیز وحی قطع نمی‌شد، و سیره‌نویسان و راویان، مسیر دقیق این سفرها و مکان و زمان نزول آیات را به خوبی روشن کرده‌اند.

نیز ر.ک:آیات سفری.

منابع

  1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 73
  2. تاریخ قرآن : صفحه 617
  3. قرآن شناسی : صفحه 172
  4. قرآن در اسلام : صفحه 169

اصطلاح‌نامه

اعم

آیات

وابسته

آیات سفری، حَضَری

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آیات حَضَری به زیرصفحه آیات حَضَری/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 : صفحه 73
  • تاریخ قرآن : صفحه 617
  • قرآن در اسلام : صفحه 169
  • قرآن شناسی : صفحه 172