پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آیات تحدّی : آیات دعوت‌کننده منکران به آوردن همانند قرآن

'تحدّی' در لغت به معنای مبارزطلبی است، و در اصطلاح به آیاتی که خداوند در آن، مخالفان و منکران وحی و نبوت حضرت محمد (ص) را به مبارزه و آوردن مثل قرآن دعوت کرده است 'آیات تحدّی' می‌گویند. این آیات سه دسته‌اند:

1. آیات تحدی به کل قرآن: آیات 33 و 34 سوره طور و 49 و 50 سوره قصص؛ 2. آیات تحدی به ده سوره: آیات 13 و 14سوره هود؛ 3. آیات تحدی به یک سوره: آیه 38 سوره یونس و 23 و 24 سوره بقره.

نیز ر.ک:تحدّی به کلّ قرآن، تحدّی به ده سوره، تحدّی به یک سوره.

منابع

 1. الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 4
 2. التمهید فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 21
 3. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه 110
 4. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه 99
 5. البیان فی اعجاز القرآن : صفحه 64

اصطلاح‌نامه

اعم

آیات

وابسته

تحدی قرآن ( علوم قرآنی )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آیات تحدّی به زیرصفحه آیات تحدّی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • اعجاز القرآن : صفحه 17
 • الإلهیات علی هدی الکتاب و السُّنة و العقل جلد 3 : صفحه 347(5)
 • الاتقان فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 4
 • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 2 : صفحه 98، 99، 110
 • البرهان فی علوم القرآن جلد 2 : صفحه 118
 • البیان فی اعجاز القرآن : صفحه 64
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 4 : صفحه 20، 21
 • الجامع لاحکام القرآن جلد 1 : صفحه 77
 • الذخیرة فی علم الکلام : صفحه 366(6)
 • القرآن الکریم سوره 10 ، آیه 38
 • القرآن الکریم سوره 2 ، آیه 23
 • القرآن الکریم سوره 52 ، آیه 34
 • شرح المواقف جلد 8 : صفحه 244(4)
 • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 3 : صفحه 199، 200، 201، 203، 206، 209، 212، 214، 215، 218
 • پژوهشی در شیوه های اعجاز قرآن : صفحه 13