پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برداشت فقهی ائمه شیعه(ع) از آیات تاریخی ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 4 صفحه 74