پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آیات با حروف کثیر متحرک : سه آیه قرآنی دارای 8حرف متحرّکِ متوالی

زرکشی در ~البرهان~ به برخی از ویژگی‌های آیات قرآن پرداخته است. یکی از این ویژگی‌ها که نظر ایشان را جلب کرده، تعداد حروف متوالیِ متحرک (غیر ساکن) است. ایشان سه موضع از قرآن را مشخص کرده که دارای بیشترین حروف متوالیِ متحرک است. دو مورد از این سه، در سوره یوسف، و یک مورد، در سوره قصص قرار داشته، و دارای 8 حرف متحرکِ متوالی است:

1. «... إِنِّی رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوْکَباً...» (یوسف// 4) ، بین حرف واو «کوکباً» و یاء «رأیتُ».

2. «... حَتَّی یَأْذَنَ لِی أَبِی أَوْ یَحْکُمَ اللَّه‏...» (یوسف// 80) ، بین همزه «یَأْذَنَ» و حرف واو «أَوْ»، بنا بر قرائت کسی که حرف یاء در «لِی» و «أَبِی» را حرکت می‌دهد.

3. «... سَنَشُدُّ عَضُدَکَ بِأَخِیک...» (قصص// 35) ، بین حرف دال ساکن در «سَنَشُدُّ» و حرف یاء «بِأَخِیک».

منابع

  1. البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 254

اصطلاح‌نامه

اعم

آیات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آیات با حروف کثیر متحرک به زیرصفحه آیات با حروف کثیر متحرک/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • البرهان فی علوم القرآن (با حاشیه) جلد 1 : صفحه 254