پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آیات انبیا : آیات بیانگر زندگی پیامبران

یکی از مباحث و موضوعات مهم آیات قرآن کریم، داستان زندگی پیامبران الهی است. این آیات را که بیانگر داستان زندگی و شیوه‌های تبلیغی و رنج‌ها و زحمت‌های انبیا برای هدایت بشرند 'آیات انبیا' می‌نامند.

کتاب‌های فراوانی در باره داستان زندگی پیامبران الهی، نگارش یافته است که سرگذشت آنان را براساس آیات قرآن و روایات اسلامی بررسی کرده‌اند.

البته قرآن کریم شمار پیامبران را ذکر نکرده است؛ بلکه به طور ضمنی، کثرت آنان را یادآور شده است؛ مانند آیات 24 فاطر، 36 نحل و 7 رعد. مفاد صریح برخی آیات این است که همه اقوام، ملت‌ها، امت‌ها و اجتماعات بشری، از روز نخست تا زمان پیامبر خاتم (ص) پیوسته پیامبر برگزیده الهی داشته‌اند، و با توجه به کثرت اقوام و ملت‌ها، به دست می‌آید که پیامبران زیادی برای هدایت آنان مبعوث شده‌اند. برخی روایات تعداد انبیا را 124000 نفر دانسته‌اند؛ اما در قرآن کریم تنها نام 25 تن از آنان آمده است.

نیز ر.ک:اسامی قرآنی انبیاء.

منابع

 1. قاموس قرآن جلد 7 : صفحه (7-8)
 2. منشور جاوید قرآن جلد 11 : صفحه 15
 3. منشور جاوید قرآن جلد 10 : صفحه (129-138)
 4. پیام قرآن , روش تازه ای درتفسیر موضوعی قرآن جلد 7 : صفحه (355-374)
 5. المیزان فی تفسیر القرآن جلد 2 : صفحه (141-156)
 6. تصنیف آیات القرآن الکریم جلد 4 : صفحه 78
 7. تصنیف آیات القرآن الکریم جلد 4 : صفحه 435

اصطلاح‌نامه

اعم

آیات

وابسته

آیات عصمت انبیاء ( علوم قرآنی )، قصص انبیاء

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آیات انبیا به زیرصفحه آیات انبیا/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • البیان فی تفسیرالقرآن : صفحه 48
 • التمهید فی علوم القرآن جلد 3 : صفحه 221، 262، 272
 • المیزان فی تفسیر القرآن جلد 2 : صفحه (141-156)
 • تصنیف آیات القرآن الکریم جلد 4 : صفحه 78، 435
 • قاموس قرآن جلد 7 : صفحه (7-8)
 • منشور جاوید قرآن جلد 10 : صفحه (129-138)
 • منشور جاوید قرآن جلد 11 : صفحه 15
 • پیام قرآن , روش تازه ای درتفسیر موضوعی قرآن جلد 7 : صفحه (355-374)