پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آیات ارکان اسلام : آیات بیانگر عقاید، آداب و احکام اسلام

در یک اصطلاح، آموزه‌های اسلامی دارای سه رکن دانسته شده: اعتقادات، امور اخلاقی و احکام شرعی. بر این اساس مقصود از آیات ارکان اسلام آن دسته از آیات قرآن است که در آن‌ها از همه یا یکی از این ارکان سخنی به میان آمده باشد؛ مانند: آیات نافی خدایی غیر از الله؛ آیات وحدانیت خدا؛ آیات ادله وحدانیت خدا؛ آیات نهی از شریک گرفتن برای خدا؛ آیات امر به صبر؛ آیات نماز و زکات؛ ….

منابع

  1. تصنیف آیات القرآن الکریم جلد 1 : صفحه (95-464)

اصطلاح‌نامه

اعم

آیات

منابع

  • تصنیف آیات القرآن الکریم جلد 1 : صفحه (95-464)