پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آکِله"واژه زیر را بکار ببرید:

جذام ( فقه )