پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آویزان کردن"واژه زیر را بکار ببرید:

آویختن