پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آهن: فلز معروف.

احکام آن در ابواب طهارت، صلات، خمس و صید و ذباحه به مناسبت آمده است.

تیمّم بر بُراده آهن جایز نیست. 1 گذاشتن آهن بر شکم محتضر (--' احتضار) و میّت 2 و نیز بریدن کفن با آهن مکروه است. 3

سجده کردن (--' سجده) بر آهن جایز نیست. 4 نماز خواندن مقابل آهن 5 و نیز همراه داشتن آهن آشکار مانند شمشیر و چاقو در حال نماز مکروه است. در دست کردن انگشتر آهنی کراهت دارد. 6

________________________________________

153

اگر آهن استخراج شده از معدن به حدّ نصاب (--' نصاب) برسد، خمس دارد 7 (--' خمس) .

تذکیه (--' تذکیه) حیوانات در صورت امکان باید با ابزار آهنی انجام شود. 8 بنا بر قول مشهور در آلت قصاص اعضا شرط است که از جنس آهن باشد. 9

1 - جامع المقاصد 1 480.

2 - جواهر الکلام 4 27 - 28.

3 - العروة الوثقی 1 413.

4 - الحدائق الناضرة 7 246 - 247.

5 - العروة الوثقی 1 595.

6 - جواهر الکلام 8 264 - 266.

7 - 16 - 15.

8 - 8 99 - 100.

9 - 42 360 - 361 و تکملة المنهاج 9.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 152

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آهن» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حدید

اعم

فلزات

وابسته

انگشتر آهنی، تیمم بر خاک آهن، خلال با آهن، ذبح با آهن، سجده بر آهن، صید با آهن، ضمان آهن، قطع کفن با آهن، نماز با آهن، نماز با لباس آهنی، نماز مقابل آهن

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 352
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 5 : صفحه 409
  • ریاض المسائل جلد 3 : صفحه 290
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-1 : صفحه 18
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 127، 139
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه (152-153)