پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آنتن های ماهواره"واژه زیر را بکار ببرید:

دیش ماهواره