پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آمیزش مباح"واژه زیر را بکار ببرید:

آمیزش حلال ( فقه )