پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آمیزش با حایض"واژه زیر را بکار ببرید:

آمیزش حایض