پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آمادگی برای دفاع"واژه زیر را بکار ببرید:

آمادگی برای جهاد