پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )، نفقه زوجه دائم غیر ناشزه

وابسته

روغن مالی

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 31 : صفحه 330