پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آلت تناسلی ختنه شده"واژه زیر را بکار ببرید:

آلت تناسلی مختون