پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آلات کشنده غیر غالبی"واژه زیر را بکار ببرید:

آلات غیر قتاله