پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آلات کشنده غالبی"واژه زیر را بکار ببرید:

آلات قتاله