پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

شکنجه ( فقه )، قصاص با آلات موجب تعذیب

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 28 : صفحه 288