پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آلات مزارعه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آلات زرع مزارعه، عوامل مزارعه

اعم

آلات ( فقه )، ارکان مزارعه

وابسته

خلاف در مزارعه، دعوی اشتراط آلات مزارعه، مزارعه ( فقه )

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 282
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 479
  • کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة جلد 3 : صفحه 5