پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آلات داغ» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مواسم، میسم

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

داغ ( اثر آهن گداخته )، داغ کردن شتر، داغ کردن گاو، داغ کردن گوسفند، زکات انعام ( فقه )

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 15 : صفحه 456
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29-1 : صفحه 323
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 4 : صفحه 227