پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آلات دارای منافع حلال و حرام"واژه زیر را بکار ببرید:

آلات مشترکه