پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آشامیدن خمر"واژه زیر را بکار ببرید:

آشامیدن شراب