پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آشامیدن بدون تنفس"واژه زیر را بکار ببرید:

آشامیدن با یک نفس