پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آشامیدن از فم السقاء"واژه زیر را بکار ببرید:

آشامیدن از دهانه ظرف