پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آشامیدن از عروة الاناء"واژه زیر را بکار ببرید:

آشامیدن از دستگیره ظرف