پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آشامیدن از ثلمة الاناء"واژه زیر را بکار ببرید:

آشامیدن از شکستگی ظرف