پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آسیاب: دستگاه آرد کننده غلاّت و حبوبات.

منظور از آسیاب، اعم از آسیاب دستی و آبی می‌باشد و در باب‌های خمس، تجارت، اجاره و شفعه از آن به مناسبت سخن گفته شده است.

در این که سنگ آسیاب در تعلّق خمس (--' خمس) به آن، ملحق به معدن (--' معدن) است یا خیر، اختلاف می‌باشد. تیمّم به سنگ آسیاب 1 و سجده بر آن 2 جایز است. سنگ آسیاب جزء خانه خریداری شده به شمار نمی‌رود، مگر آن که شرط شود. 3 به مشهور نسبت داده شده است که حق شفعه (--' شفعه) به سنگ آسیاب - از آن رو که از منقولات است - تعلّق نمی‌گیرد. 4

اجاره حیوان (--' اجاره) برای گرداندن سنگ آسیاب به شرط مشخص شدن

________________________________________

126

حجم و وزن آن جایز است. 5 اگر کسی که آسیاب آبی را اجاره کرده، به علّت کاهش آب، دچار زیان فاحشی شود، می‌تواند اجاره را فسخ کند. در جواز فسخ به کمتر از ضرر فاحش، اختلاف است. 6

1 - جواهر الکلام 16 16؛ 8 412 و العروة الوثقی 2 369.

2 - جواهر الکلام 5 118 و 130 - 132 و العروة الوثقی 1 588 - 589.

3 - جواهر الکلام 23 132.

4 - 37 242 - 247.

5 - جامع المقاصد 7 208.

6 - الحدائق الناضرة 21 585 - 58.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 125

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات ( فقه )

وابسته

اجاره آسیابان، سنگ آسیاب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه آسیاب به زیرصفحه آسیاب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 125