پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آستانه مسجد"واژه زیر را بکار ببرید:

حریم مسجد