پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آسان گیری"واژه زیر را بکار ببرید:

تسامح ( آسان گیری )