پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آزمایش"واژه زیر را بکار ببرید:

امتحان ( فقه )