پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آرامگاه"واژه زیر را بکار ببرید:

قبر ( فقه )