پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آدَمیّ"واژه زیر را بکار ببرید:

انسان ( فقه )