پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آدم فروشی"واژه زیر را بکار ببرید:

بیع عبد ( مبیع )