پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"آخ در نماز"واژه زیر را بکار ببرید:

آه در نماز