عملکردها

آخوندخراسانی، محمدکاظم بن حسین، 1255-1329ق.

از دانشنامه علوم اسلامی

مشخصات فردی

نام: محمد کاظم

نام پدر: حسین

لقب: آخوند، آخوند خراسانی

تاریخ و محل تولد: 1255 ق ، مشهد مقدس

تاریخ و محل وفات ودفن: 1329 ق ، نجف اشرف، مقبره میرزاحبیب الله رشتی

زندگی علمی و فرهنگی

موقعیت علمی

فقیه امامی، اصولی، سیاستمدار، فیلسوف

استادان

ملا هادی سبزواری، ملا حسین خویی، میرزا ابوالحسن جلوه، شیخ مرتضی انصاری، میرزا محمد حسن شیرازی، سید علی شوشتری، شیخ راضی بن محمد نجفی، سید مهدی مجتهد قزوینی

شاگردان

سید ابوالحسن اصفهانی، شیخ ابوالقاسم قمی، سید ابوالقاسم کاشانی، میرزا احمد خراسانی، سید محمد تقی خوانساری، سید جمال الدین گلپایگانی، شیخ محمد جواد بلاغی، شهید سید حسن مدرس، حاج آقا حسین قمی، سید صدر الدین صدر، آقا ضیاء الدین عراقی، شیخ عبدالکریم حائری، سید عبدالله بهبهانی، سید عبدالهادی شیرازی، شیخ محمد علی کاظمی، شیخ محمد حسین نائینی، آقا بزرگ تهرانی، حاج آقا حسین بروجردی، سید محمود شاهرودی وبیش ازدوهزارنفردیگر

سفرهای علمی

سبزوار: در محضر ملاهادی سبزواری به مدت سه ماه در ماه‌های رجب، شعبان و رمضان 1277 هـ. ق تهران: در محضر ملا حسین خویی و میرزا ابوالحسن جلوه به مدت حدود سیزده ماه در مدرسه صدر نجف اشرف: در محضر شیخ انصاری بیش از دو سال، میرزا حسن شیرازی به مدت بیش از سیزده سال از سال 1278 ق. تا سال 1291 ق، سید علی شوشتری به مدت دو سال، شیخ راضی بن محمد نجفی و سید مهدی مجتهد قزوینی

آثار علمی

فقه: حاشیه بر مکاسب، رساله‌ای در وقت، رساله‌ای در رضاع، رساله‌ای در دماء ثلاثه ، رساله‌ای در اجاره ، رساله‌ای در طلاق، رساله‌ای در عدالت، رساله‌ای در رهن، القضاء و الشهادات، روح الحیاة فی تلخیص نجاة العباد، تکملة التبصرة، ذخیرة العباد فی یوم المعاد، اللمعات النیرة فی شرح تکملة التبصرة. اصول: حاشیه مختصر بر رسائل (نخستین اثر وی) ، درر الفوائد (حاشیه مفصل بر رسائل) ، رساله‌ای در مشتق، فوائد، کفایة الاصول فلسفه: حاشیه بر اسفار ، حاشیه بر منظومه ملا هادی سبزواری.

زندگی سیاسی و اجتماعی

ازبنیان گذاران و رهبران نهضت مشروطیت درایران، تاسیس سه مدرسه علمیه درنجف، دستورجهادبرای مقابله بانظامیان متجاوزروسیه ، تدریس بیش ازچهل سال درحوزه نجف، حمایت از نخستین شرکت سهامی در ایران به نام شرکت اسلامی، حمایت از انتشار مجله‌های.